Ateena Koolituskeskus OÜ täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitustele vastuvõtu/väljaarvamiste tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

  1. Õppetöö korraldus

1.1 Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena aastaringselt. Nii seminariruumides kui ka veebis. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.2 Õppida saab grupikoolitustel seminariruumides ja veebikoolitustel, nii grupis kui ka individuaalselt.

1.3 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Ateena Koolituskeskus OÜ õppekorralduse alustega.

  1. Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ärajäämine

2.1 Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.

Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.2 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kes on maksnud õppetasu või tema eest on tasutud läbi koostööpartnerite.

2.3 Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel (v.a tasuta koolitused), seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelnev haridus ja oskused).

2.4 Ateena Koolitus OÜ on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.

2.5 Grupi minimaalne suurus on 4 inimest. Grupi suurus on 8 kuni 12 inimest.

2.6 Tasuta koolituste komplekteerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduse aluste lisana tasuta koolituste tutvustuse juures.

2.7 Õppija koolituse eest võib tasuda ka meie koostööpartner.

2.8 Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.

2.9 Kui on riigis kehtestatud eriolukord või liikumispiirang, siis meie loengud toimuvad kõik veebikeskonnas.

  1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

3.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

3.2 Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

3.3 Koolituse edukalt läbimist hinnatakse õppekava järgi (kodutööd, eksam, osalemine.)

3.4 Koolituselt välja arvamiseks peab koolitusele registreerunud isik esitama Ateena Koolituskeskusele kirjaliku avalduse. 

3.5 Koolitusele registreerunud isik arvatakse koolituselt välja, kui ta pole koolituse eest tasunud määratud tähtajaks. Igat juhtumit vaatab täiendkoolituskeskus läbi üksikjuhtumipõhiselt.

3.6 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt testi või vastavalt õppekavas kehtestatud tingimuse. 

3.7 Koolitaja võib arvata koolitusele registreerunud isikud koolituselt välja juhul, kui nad tahtlikult takistavad koolituse läbiviimist kas siis füüsiliselt või verbaalselt, või rikkunud avalikku korda. 

3.8  Kokkulepitud kuupäevadeks koolitusele mitteilmumisel arvatakse õppija koolituselt välja. 

  1. Koolituse eest tasumine

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

4.3 Ateena Koolituskeskus OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse arve saajal on õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse paragrahvi §26 järgi.

  1. Koolitusest loobumine

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

5.2 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt kümne (10) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

5.3 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.

5.4 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui kolm (3) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 50% ulatuses või tagastatakse 50% makstud õppetasust avalduse alusel.

5.4 Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse konktaktisikule.

5.5 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

  1. Vaidluste lahendamise kord

6.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult Ateena Koolituskeskus OÜ koolituse kontaktisiku poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Tartumaa kohtu poole.