Ateena Koolituskeskus OÜ kvaliteedi tagamise alused

 

1. Üldsätted 

1.1 Koolituskeskus järgib Haridusministeeriumi poolt kehtestatud nõudeid vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele

1.2 Koolituskeskus juhindub oma tegevuses kvaliteedi tagamiseks põhikirjast, kvaliteedi tagamise ja õppekorralduse alustest.

1.3 Koolituskeskus järgib kvaliteedi tagamiseks Haridusministeeriumi juhendmaterjale. 

1.4 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel õppijatega jälgib koolitaja eetikakoodeksit.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamise kord ja tingimused

2.1 Koolitajad omavad erialast haridust või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas vähemalt 10 aastat. 

2.2 Koolitajad omavad koolitaja kutsetunnistust või on seda omandamas vähemalt sama aasta jooksul.

2.3 Koolitajad tegelevad pidevalt erialase enesetäiendamisega.

2.4 Koolitajad järgivad koolitajate kutse-eetikat.

2.5 Koolitajate tulemuslikkust hinnatakse osalejate tagasiside alusel. Vajadusel tehakse muudatusi õppekvaliteedi tõstmiseks tagasisidest saadud info põhjal. 

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise kord ja tingimused 

3.1 Koolitused toimuvad Ateena Koolituskeskuse renditaval pinnal või veebikeskonnas (Zoom, WebinarJam).

3.2 Ruumides on tagatud tänapäevased ITK lahendused. 

3.3 Ruumid on valgustatud ja tagatud on õppematerjalid. 

3.4 Koolituste gruppide suurused on arvutatud viisil tagamaks personaalse lähenemise ja õpiväljundite saavutamise. Samuti on arvestatud riigi poolt tulenevaid piiranguid.

3.5 Koolituste toimumise aeg ja koht on märgitud kodulehel. 

3.6 Koolituse ajal tagab koolituskeskus toetava õpikeskkonna ja annab endast parima, et säiliks õppija motivatsioon ja turvaline õpikeskkond.

3.7 Koolituskeskus tagab vajadusel koolitusejärgse abi ja nõustamise. 

4. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, kutsestandarditest  ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalidest.

4.2 Õppekavad on avaldatud koolituskeskuse kodulehel rubriigis koolitused vastava koolituse juures koos koolitaja nime ja profiiliga. 

4.3 Õppekavad on avalikustatud hiljemalt koolitusele registreerimise alguseks. Koolitusele registreerimine algab üks kuu enne koolituse algust. 

4.4 Õppekavade eest vastutab koolituskeskuse juht. 

4.5 Õppekavades on välja toodud vähemalt järgnevad andmed: 

 1. õppekava nimetus;
 2. õppekava rühm;
 3. õppe kogumaht;
 4. õppekava koostamise alus;
 5. sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused;
 6. õppe eesmärk;
 7. õpiväljundid;
 8. õppe sisu;
 9. õppemeetodid;
 10. õppematerjalid;
 11. nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamismeetodid, hindamiskriteeriumid;
 12. kursuse läbimisel väljastatav dokument;
 13. koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus;
 14. õppekeskkonna kirjeldus;
 15. õppekava kinnitamise aeg.

Õppekavade aluseks on võetud Haridusministeeriumi poolt koostatud juhendid ja kutsestandardid.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Kogume tagasisidet kodulehe kaudu igalt koolitusel osalejalt peale koolituse lõppemist viie tööpäeva jooksul. 

5.2 Tagasiside vormil on võimalus tagada anonüümsus, kui õppija ei soovi tagasisidet anda enda nime alt. 

5.3 Kui õppija on andnud loa kasutada tagasisidet meie kodulehel, siis võime selle avalikustada. 

5.4 Koolitajatelt kogutakse tagasisidet iga koolituse lõpus viie tööpäeva jooksul, saamaks infot, kuidas läks koolitus ja mida saab teha paremini. 

 

Vastuvõetud 

28.12.2020