Täiendkoolitus kogemusnõustajatele

[wpforms id="10874"]
tartu kogemusnõustaja täiendkoolitus

Täiendkoolitus kogemusnõustajatele

 

Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Täiendkoolitus kogemusnõustajatele
Õppekavarühm Haridus/Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekava koostamise alus  https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/Tulevikutrendid-1.pdf

https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2020/05/T%C3%B6%C3%B6j%C3%B5%C3%B5uprognoosi-l%C3%BChiaruanne_veeb.pdf

https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/care-metoodika-kui-koikeholmav-rehabilitatsioonikasitlus

Eesmärk Arendada teadmisi, teoreetilisi ja praktilisi oskusi kogemusnõustaja rollis, sh seostama neid rehabilitatsioonis, meeskonnatöös ning praktikas.  
Õpiväljundid 
  • Teab  digitaalsel kujul võimalike töövahendeid aruandluseks. 
  • Oskab koostada enda kogemusnõustaja rollis kliendi huvist lähtudes alameesmärke meeskonna liikmena kui ka individuaalselt.
  • Oskab koostada klienditööalaseid kandeid ja aruandlusi.
  • Teab ja oskab jälgida kliendi huvist lähtudes SKA teenuseid kui ka kvaliteedinõudeid ja Töötukassa koostöö põhimõtteid.
  • Rakendab oskuslikult CARe metoodika printsiipe nii rühmas kui ka individuaalses meeskonnatöös.
Sihtgrupp Baaskoolituse läbinud kogemusnõustajad, kes soovivad alustada või on alustanud tööd kogemusnõustajana meeskonnas ja/või individuaalselt.
Õppe alustamise tingimused 
  • Kogemusnõustamise baaskoolituse läbinud riikliku õppekava alusel.
Õppe maht ja ülesehitus 64 ak (48 ak/h loenguid  ja 16 ak/h praktilist tööd) 
Õppekeskkond Ateena õppeklass või zoom veebikeskkond

 

Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe ülesehitus ja maht  Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod 
1 päev – 8 ak Sissejuhatus koolitusesse ja õppe eesmärkidesse:

*tutvumisring

*kogemusnõustajate ajalugu ja võrgustik (maailm) 

*heaolu ratas

*taastumisloo fookus. 

Loeng-arutelu,  iseseisevtöö, aktiivõppe

meetod tutvumiseks ja

häälestamiseks koolitaja

valikul.

  

2 päev -8 ak Tegevuskava eesmärgistamine ja meetodide kasutamine.

Eesmärgid ja eesmärkide püstitamine. Tehnikate kasutamine.

Kanded tegevuskavades.

Loeng-grupitöö

*Teenuseosutaja praktikumid

3 päev -8 ak Töötukassa lepingud. Töötukassa esindajaga kohtumine. 

Kohtumine SKA esindajaga, tuvustamaks SKA teenuseid ja koostöövõimalusi.

 

Loeng/ iseseisev töö 
4  päev – 8 ak Digitaalsüsteemide tutvustamine.

REHA/PUGU/Töötukassa failid. 

Konfidentsiaalsus ja andmekaitse.

Erihoolekande toimisest erinevate ülesehituste baasil  (Hoolekandeteenused AS esindaja).

Loeng/grupitöö/ iseseisev töö 
5 päev- 8 ak Mentori päev (valgusfoor) CARe metoodika rakendamisest

Kogemusring

Kogemusnõustajana alustamisel ja tegutsemisel.

Loeng
6- päev 8 ak Kogemusnõustaja erinevad rollid, kuidas nendes püsida ja millal tajuda, et oled neid ületamas 

Koostöö meeskonnaga- meeskonnas töötamine, kogukonna kaasatus. 

Loeng/ Grupitöö
7  päev- 8 ak Kogemusnõustaja vaimne tervise kaardistamine, võimalused, rollid, taastumistehnikaga jagamine, kirjeldamine koos tegemas.

*Maslowi püramiid

Grupitöö/Iseseisev töö

Igaüks valib tehnika mis talle meeldis 

8 päev- 8 ak Taastumisloo teguskava,  Kovisioon, tagasisidestamine koolitajate poolt

 

Hindamine

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: õppija on sooritanud praktilise enesehindamise ülesande ja kaasõppija hindamise ülesande, osalenud aktiivselt grupitöös ja aruteludes. 

 

Hindamine on mitteeristav. Koolituse läbimiseks peab osaleja esitama oma kogemusloo,  ja osalema 90% auditoorsetest tundidest.

 

Õppemeetod

Loeng-diskussioon, rühmatööd, praktilised ülesanded, videoklippide vaatamine koos aruteluga, juhtumiarutelu, debatt, juhitud arutelu.

 

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Iseseisev töö  Heaolu ratas

Valgusfoor

Võrgustikukaart

Isiklik vaimsetervise check list 

Grupitöö Kogemusloo jagamine, tegevuskava (eesmärk, alameesmärgid,vahehinnang, lõpphinnag, kokkuvvõte). Arutelud ja grupiarutelud
Esitlused Tegevuskava esitlemine

 

Väljastatavad dokumendid Kui õppija täidab õppe lõpetamise tingimused, siis väljastame tunnistuse. 

Kui õppija ei saavuta ettenähtud õpiväljundeid ja/või ei täida hindamiskriteeriumeid, väljastame tõendi selle kohta, et õppija on koolitusel osalenud.

Koolitaja kvalifikatsioon 5. taseme koolitaja.

Vähemalt 2-aastase kogemusega omal erialal.

Sotsiaaltöö rakenduskõrgharidus.

Õppekava kinnitamise kuupäev 04.07.2022
Õppekava muutmise kuupäev  04.08.2022

 

Koolituse info

Kestvus 64 ak
Rühma suurus 10
Algus 15.10.2022 - 03.11.2022
Tase Edasijõudnud
Maksumus 722

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias