Siseklienditeeninduse koolitus

[wpforms id="10874"]

Siseklienditeeninduse koolitus

Koolituse eesmärgiks on anda klienditeenindaja  rolli täitmiseks vajalikud baasteadmised suhtlemisest, eelarvamustest ja sallivusest, erinevatest inimtüüpidest ja teenindussituatsioonidest ning toetada sõbraliku, paindliku, lahendustekeskse ja erisusi aktsepteeriva otganisatsioonikultuuri kujunemist.

 

Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Siseklienditeeninduse ABC ehk kuidas olla parem meeskonnaliige ja kolleeg
Õppekavarühm Tööoskuste õppekavarühm
Õppekava koostamise alus Gallup, Inc. rahvusvaheline töötajate pühendumuse uuring, 2019; OSKA tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadustele: personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine, 2018; OSKA trendiülevaade „Töö ja oskused 2025“, 2016
Eesmärk Koolituse eesmärk on anda siseklienditeenindaja rolli täitmiseks vajalikud baasteadmised suhtlemisest, eelarvamustest ja sallivusest, erinevatest inimtüüpidest ja teenindussituatsioonidest ning toetada sõbraliku, paindliku, lahendustekeskse ja erisusi aktsepteeriva organisatsioonikultuuri kujunemist.
Õpiväljundid Koolituse läbinud õppija:

• teab suhtlemise ja siseklienditeeninduse põhialuseid ning edukaid käitumisviise erinevates situatsioonides;

• tunneb ära ja eristab erinevaid inimtüüpe ning mõistab kultuuride mitmekesisust;

• mõistab eneseanalüüsi ja enesekehtestamise vajalikkust.

Sihtgrupp Koolituse sihtgrupp on erinevate ettevõtete töötajad, kes igapäevases töös teenindavad ettevõtte sisekliente (ehk teisi töötajaid) ja kellel on soov baasteadmisi siseteenindusest omandada isikuarengu põhimõtete alusel. Kursus on suunatud ka inimestele, kes mõistavad, et siseteenindaja ja siseklient on ühe medali kaks külge ning soovivad olla ise paremad sisekliendid.
Õppe alustamise tingimused Puuduvad
Õppe maht ja ülesehitus 8 akad t auditoorset õpet
Õppekeskkond Õppetöö toimub tänapäevases TTOS nõuetele vastavas õppeklassis
Õppeprotsessi kirjeldus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod

0,5 akad t

Sissejuhatus ja tutvumine ning õppijate õpieesmärkide püstitamine. Koolituse sisu ja ülesehituse tutvustamine. Rahvusvahelised uuringud ja selle seos õppekavaga. Loeng-arutelu, aktiivõppe meetod tutvumiseks ja häälestumiseks koolitaja valikul

2,5 akad t

Suhtlemise ja siseklienditeeninduse põhialused, kehakeel, siseteenindaja roll. Loeng-arutelu, juhtumianalüüsid, aktiivõppe meetod koolitaja valikul, videod

0,5 akad t

Hoiakud, eelarvamused ja stereotüübid. Loeng-arutelu, juhtumianalüüsid

2 akad t

Erinevad inimtüübid ja kuidas nendega „hakkama saada“. Loeng-arutelu, praktiline enesehindamise ülesanne, grupitööna juhtumi-analüüs

2 akad t

Erinevad teenindussituatsioonid. Kokkuvõtvad reeglid. Loeng-arutelu, juhtumianalüüsid, aktiivõppe meetod koolitaja valikul

0,5 akad t

Kokkuvõte ja väljajuhatus koolituspäevast. Õppija eneserefleksioon, praktiline kaasõppija hindamise ülesanne, tagasiside kogumine
Õppematerjal Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koolitaja poolt koostatud vastavalt käsitletud teemadele. Koos jaotusmaterjalidega antakse lugemissoovitused iseseisvaks enesearendamiseks.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õppija on sooritanud praktilise enesehindamise ülesande ja kaasõppija hindamise ülesande , osalenud aktiivselt grupitöös ja aruteludes. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Protsessihindamine Õppija on aktiivselt osalenud dialoogides ja aruteludes ning andnud enda panuse juhtumianalüüsi grupitöös.
Enesehindamise praktiline ülesanne Ülesanne on sooritatud vastavalt koolitaja poolt antud juhendile
Kaasõppija hindamise ülesanne Ülesanne on sooritatud vastavalt koolitaja poolt antud juhendile
Väljastatavad dokumendid Kui õppija täidab õppe lõpetamise tingimused, siis väljastame tunnistuse.

Kui õppija ei saavuta ettenähtud õpiväljundeid ja/või ei täida hindamiskriteeriumeid, väljastame tõendi selle kohta, et õppija on koolitusel osalenud.

Koolitaja kvalifikatsioon Koolitaja: Annely Mängel

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistus

Õppekava kinnitamise kuupäev 04.11.2020
Õppekava muutmise kuupäev 07.05.2021

Koolituse info

Kestvus 8 akad t
Maksumus 119 €

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias