Raamatupidamine mikroettevõtjale baaskoolitus

[wpforms id="10874"]

Raamatupidamine mikroettevõtjale baaskoolitus

Õpime rääkima raamatupidaja keelt.
Koolituse lõpuks oskab õppija koostada arveid, korrastada dokumente, esitada enda ettevõtte kohta andmeid, iseseisvalt koostada aruandeid  ja saab aru raamatupidamise põhitõdedest.

 

Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Raamatupidamine mikroettevõtjale baaskoolitus
Õppekavarühm Majandusarvestuse ja maksunduse õppekavarühm
Õppekava koostamise alus  Uuring “Eesti tööturg täna ja homme 2019-2027”
Eesmärk Tõsta mikroettevõtja oskusi ja teadlikkust raamatupidamise olulisusest ettevõttes. 
Õpiväljundid  Koolituse läbinud inimene:

  • mõistab raamatupidamise põhitõdesid ja terminoloogia;. 
  • tunneb eesti maksusüsteemi ja oskab seda oma ettevõttes rakendada; 
  • suudab iseseisvalt koostada  müügiarveid, kajastada ostuarveid, kasutada erinevaid raamatupidamisprogramme ja riigiportaale; 
  • mõistab kasumiaruande ja bilansi seoseid; 
  • analüüsib ettevõtte kulusid ja tulusid ning selle põhjal koostab väikeettevõtte raamatupidamise aruanded. 
Sihtgrupp Alustavad ettevõtjad ja raamatupidamisega kokku puutuvad isikud. 
Õppe alustamise tingimused  Arvuti kasutamise oskus
Õppe maht ja ülesehitus 42 akadeemilist tundi, sellest 32 auditoorset ja 10 iseseisvat tööd. 
Õppekeskkond Ateena õppeklass või  Zoom keskkond 

Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe ülesehitus ja maht  Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod 
Loeng / iseseisev töö 6 ak  Sissejuhatus raamatupidamisse ja selle terminoloogiasse 

Tutvustatakse seadusandlust ja kehtivaid regulatsioone, lisaks raamatupidamise mõisteid ja printsiipe.  

Materjalid on digitaalsed ja kui ka prinditud. 

Iseseisvaks tööks on seadusandluse lugemine ja ajurünnak 
Loeng / iseseisev töö 6 ak  Majandustehingud ja nende kajastamine 

Ettevõtte majandustehingud, nende kajastamine ning seos bilansi ja kasumiaruandega. 

Iseseisvaks tööks on loengus esitatud andmete rakendamine ülesannete lahendamisel
Loeng / grupitöö / iseseisev töö 6 ak   Maksude arvestus 

Töölepinguga seotud maksude ja maksete arvestus. Käsundus ja töövõtu lepinguga seotud maksud ja maksed. Erisoodustusmaksud ja nende rakendamine. Käibemaksukohustuslane, selle olemus ja käibemaks. 

Arutelu loengus saadud uue info üle. Ülesehitus antud materjalide põhjal maksude arvestamine.  
Loeng / rühmatöö / iseseisev töö kodus 4 ak  Tulude ja kulude arvestus

Müügitulude kajastamine. Põhivarade arvestus. Kulude liigitus ja kajastamine. E-arved ja raamatupidamisprogrammide kasutamine.

Diskussioon  õpitud teema põhjal. Iseseisvalt täita oma praktilises töös antud teema. 
Loeng / iseseisev töö 4 ak  Bilanss ja selle osad – käibevarad, põhivarad, omakapital, kohustused.  Nende olemus ja tähtsus ettevõttele.  Õppija rakendab õpitut bilansi ja kasumiaruande koostamisel iseseisva tööna. Diskussioon tekkinud küsimustest. 
Iseseisev töö 10 ak Aruannete koostamine

Kasumiaruande ja bilansi koostamine ning analüüs  tulude ja kulude mõjust bilansile. 

Analüüsi koostamine õpitu põhjal oma ülesande alusel. 
Seminar 6 ak Iseseisva töö esitamine ja tutvustus

Kokkuvõte raamatupidamise alustusest. Iseseisva töö esitlus. Portaalide ja raamatupidamisprogrammide tutvustus. Näpunäited aruannete koostamisel. 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Õpiväljundi läbimine Koolitusel osaletud tunnid 80% mahus ja esitatud kõik iseseisvad tööd. 
Iseseisev töö  Teostab töö vastavalt nõuetele.

  1. Maksuarvestus: etteantud näite põhjal töötasu arvestus koos maksudega. 
  2. Majandustehingute kirjendamine, tulude ja kulude arvestus: lausendite koostamine, etteantud majandustehingute alusel. 
  3. Kasumiaruande ja bilansi koostamine: Eelnevatest ülesannetest saadud informatsiooni põhjal.  
  4. Aruannete analüüs, kulude ja tulude mõjust bilansile. Iseseisva töö võib ka sooritada oma loodava või loodud ettevõtte põhjal. Kui see puudub siis luuakse iseseisev töö loengus saadud materjalide ja info põhjal. 
Grupitöö Osaleb aktiivselt grupitöös ja reflekteerib ennast 
Esitlused Teostab töö vastavalt nõuetele  

 

Väljastatavad dokumendid Tunnistus või tõend
Koolitaja kvalifikatsioon Koolitaja omab kõrgharidust maamajanduslikus ettevõtluses ja finantsjuhtimises
Õppekava kinnitamise kuupäev 26.01.21

Koolituse info

Koolituse algus 08/10/2021
Koolituse lõpp 08/31/2021
Kestvus 42 akad t
Rühma suurus 10
Maksumus 499€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias