Klienditeeninduse ABC

[wpforms id="10874"]

Klienditeeninduse ABC

Koolituse eesmärgiks on anda klienditeenindaja  tööks vajalikud baasteadmised suhtlemisest, eelarvamustest ja sallivusest, erinevatest inimtüüpidest ja teenindussituatsioonidest.

Õpiväljundid koolituse läbinud õppijal:  

  • teab suhtlemise ja klienditeeninduse põhialuseid ning edukaid käitumisviise erinevates teenindussituatsioonides;
  • tunneb ära ja eristab erinevaid inimtüüpe ning mõistab kultuuride mitmekesisust;
  • mõistab eneseanalüüsi ja enesekehtestamise  vajalikkust.

Sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks on kõik juba töötavad ja ka  tulevased kaubanduse klienditeenindajad ja teiste teenindusvaldkondade töötajad, kellel on soov baasteadmisi teenindusest omandada isikuarengu põhimõtete alusel. Kursus sobib ka inimestele, kes mõistavad, et teenindaja ja klient on ühe medali kaks külge ning soovivad olla ise paremad kliendid. 

Õppe alustamise tingimused puuduvad.

Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Klienditeeninduse ABC
Õppekavarühm Tööoskuste õppekavarühm
Õppekava koostamise alus Klienditeenindaja kaubanduses kutsestandard, tase 4, järgmised kompetentsid: Kohustuslik kompetents B.2.1 Teenindamine ja müümine ning B.2.5 punktid 1-4 Kaubanduse klienditeenindaja kutset läbiv kompetents.
Eesmärk Koolituse eesmärk on anda klienditeenindaja tööks vajalikud baasteadmised suhtlemisest, eelarvamustest ja sallivusest, erinevatest inimtüüpidest ja teenindussituatsioonidest ning toetada Klienditeenindajat kaubanduses kutsestandardi tase 5 järgmiste kompetentside saavutamist: B.2.1 ja B.2.5 punktid 1-4.
Õpiväljundid Koolituse läbinud õppija:

• teab suhtlemise ja klienditeeninduse põhialuseid ning edukaid käitumisviise erinevates teenindussituatsioonides;

• tunneb ära ja eristab erinevaid inimtüüpe ning mõistab kultuuride mitmekesisust;

• mõistab eneseanalüüsi ja enesekehtestamise vajalikkust.

Sihtgrupp Koolituse sihtgrupp on kõik uued (sh suvetöötajad) ja juba töötavad nii kaubanduse klienditeenindajad, kui ka teiste teenindusvaldkondade töötajad, kellel on soov baasteadmisi teenindusest omandada isikuarengu põhimõtete alusel. Kursus sobib ka inimestele, kes mõistavad, et teenindaja ja klient on ühe medali kaks külge ning soovivad olla ise paremad kliendid.
Õppe alustamise tingimused Puuduvad
Õppe maht ja ülesehitus 8 akad t auditoorset õpet
Õppekeskkond Õppetöö toimub tänapäevases TTOS nõuetele vastavas õppeklassis
Õppeprotsessi kirjeldus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod

0,5 akad t

Sissejuhatus ja tutvumine ning õppijate õpieesmärkide püstitamine. Koolituse sisu ja ülesehituse tutvustamine. Kutsestandard ja selle seos õppekavaga. Loeng-arutelu, aktiivõppe meetod tutvumiseks ja häälestumiseks koolitaja valikul

2,5 akad t

Suhtlemise ja klienditeeninduse põhialused, kehakeel, teenindaja roll. Loeng-arutelu, juhtumianalüüsid, aktiivõppe meetod koolitaja valikul, videod

0,5 akad t

Hoiakud, eelarvamused ja stereotüübid. Loeng-arutelu, juhtumianalüüsid

2 akad t

Erinevad inimtüübid ja kuidas nendega „hakkama saada“. Loeng-arutelu, praktiline enesehindamise ülesanne, grupitööna juhtumi-analüüs

2 akad t

Erinevad teenindussituatsioonid. Kokkuvõtvad reeglid. Loeng-arutelu, juhtumianalüüsid, aktiivõppe meetod koolitaja valikul

0,5 akad t

Kokkuvõte ja väljajuhatus koolituspäevast. Õppija eneserefleksioon, praktiline kaasõppija hindamise ülesanne, tagasiside kogumine
Õppematerjal Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koolitaja poolt koostatud vastavalt käsitletud teemadele. Koos jaotusmaterjalidega antakse lugemissoovitused iseseisvaks enesearendamiseks.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õppija on sooritanud praktilise enesehindamise ülesande ja kaasõppija hindamise ülesande, osalenud aktiivselt grupitöös ja aruteludes. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Protsessihindamine Õppija on aktiivselt osalenud dialoogides ja aruteludes ning andnud enda panuse juhtumianalüüsi grupitöös.
Enesehindamise praktiline ülesanne Ülesanne on sooritatud vastavalt koolitaja poolt antud juhendile
Kaasõppija hindamise ülesanne Ülesanne on sooritatud vastavalt koolitaja poolt antud juhendile
Väljastatavad dokumendid Kui õppija täidab õppe lõpetamise tingimused, siis väljastame tunnistuse.

Kui õppija ei saavuta ettenähtud õpiväljundeid ja/või ei täida hindamiskriteeriumeid, väljastame tõendi selle kohta, et õppija on koolitusel osalenud.

Koolitaja kvalifikatsioon Koolitaja: Annely Mängel

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistus

Õppekava kinnitamise kuupäev 04.11.2020
Õppekava muutmise kuupäev 16.05.2021

Koolituse info

Koolituse algus 07/14/2021
Koolituse lõpp 07/15/2021
Kestvus 8 akad t
Maksumus 129€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias