Juhtimisarvestuse rakendamine kui digimuutuste eeldus

[wpforms id="10874"]

Juhtimisarvestuse rakendamine kui digimuutuste eeldus

Koolituse sihtgrupp on juba töötavad (ja ka tulevased) mikro- ja väikeettevõtete juhid ning arvestusala töötajad, kes vajavad enda töös majanduslikku tagasisidet ettevõtte protsesside kohta ja soovivad kasvatada efektiivsust ning tulemuslikkust.

Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus  Juhtimisarvestuse rakendamine kui digimuutuste eeldus
Õppekavarühm Juhtimise ja halduse õppekavarühm
Õppekava koostamise alus OSKA COVID-19 põhjustatud majanduskriisi mõju tööjõu- ja oskuste vajaduse muutusele, 2020; OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: ärindushariduse metaanalüüs, 2020; Vanemraamatupidaja kutsestandard, tase 6, järgmised kompetentsid: Kohustuslik kompetents B.2.3 Juhtimisarvestus ja B.2.4 punktid 3-5 Kutset läbivad kompetentsid.
Eesmärk  Koolituse eesmärk on anda ettevõtete infopõhiseks juhtimiseks vajalikud baasteadmised juhtimisarvestuse olemusest ja mõjust majandustulemustele, valdkondadest ja terminoloogiast, enim kasutatavatest meetoditest ning toetada Vanemraamatupidaja kutsestandardi tase 6 järgmiste kompetentside saavutamist: B.2.3 ja B.2.4 punktid 3-5.
Õpiväljundid  Koolituse läbinud õppija:

  • teab juhtimisarvestuse põhialuseid ning kirjeldab ettevõtte juhtimisarvestuse süsteemi loomist ja korraldamist;
  • eristab kululiike, kirjeldab kulude liigitamise aluseid, selgitab kulude, tulude ja kasumi vahelisi seoseid;
  • kirjeldab eelarvekorraldust, meetodeid ja koostist, koostab erinevate valdkondade eelarveid;
  • analüüsib ja tõlgendab majandusinfot ning eelarveid ja sõnastab nende põhjal juhtimisotsuseid;
  • seostab kuluarvestust ja eelarvestamist finantsanalüüsimise ja finantsjuhtimisega.
Sihtgrupp  Koolituse sihtgrupp on juba töötavad (ja ka tulevased) mikro- ja väikeettevõtete juhid ning arvestusala töötajad, kes vajavad enda töös majanduslikku tagasisidet ettevõtte protsesside kohta ja soovivad kasvatada efektiivsust ning tulemuslikkust. 
Õppe alustamise tingimused  Raamatupidamise algtõdede tundmine, sülearvuti kasutamise võimalus. Veebikoolituse korral arvuti kasutamise võimalus ja internetiühendus.
Õppe maht ja ülesehitus 32 akad t, sh 24 akad t auditoorset õpet ja 8 akad t iseseisvat tööd
Õppekeskkond  Õppetöö toimub tänapäevases TTOS nõuetele vastavas õppeklassis või veebis.
Õppeprotsessi kirjeldus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod
0,5 akad t Sissejuhatus ja tutvumine ning õppijate õpieesmärkide püstitamine. Koolituse sisu ja ülesehituse tutvustamine. Kutsestandardi ja OSKA analüüside seos õppekavaga.  Loeng-arutelu, aktiivõppe meetod tutvumiseks ja häälestumiseks koolitaja valikul
1,5 akad t  Juhtimisarvestuse olemus ja mõiste sisu, juhtimisarvestuse valdkondade (kuluarvestus, eelarvestamine, aruandlus) tundmine;  Loeng-arutelu 
2,5 akad t Juhtimisarvestuse rakendamise mõju majandustulemustele, süsteemsus ja terviklik protsessijuhtimine, väärtusahel. Juhtimisarvestuse roll digitaliseerimise protsessis. Loeng-arutelu, aktiivõppe meetod koolitaja valikul,  juhtumianalüüsid
4 akad t Kuluarvestus: kululiikide, kulukohtade ja kulukandjate ehk kuluobjektide arvestus, otse- ja kaudkulude ning püsi- ja muutuvkulude eristamine, mahupõhised ja mittemahupõhised kulukäiturid, omahinna arvutamine; tegevuspõhine ja tellimuspõhine kuluarvestus. Loeng-arutelu, praktiliste ülesannete lahendamine loengu käigus ja grupitööna, juhtumianalüüsid
5 akad t Eelarvesüsteemi olemus ja rakendamise eesmärgid, pikaajaline planeerimine kui strateegilise juhtimise osa. Eelarve protsess, meetodid ja struktuur, koondeelarve ja alameelarved, kohanduv eelarvestamine. Raha nüüdis- ja tulevikuväärtus, investeeringute eelarvestamine. Loeng-arutelu, juhtumianalüüsid, aktiivõppe meetod koolitaja valikul, praktiliste ülesannete lahendamine loengu käigus ja grupitööna
8 akad t Tulemuslikkuse mõõtmise vahendid: finantsanalüüsi levinuimad meetodid (trendianalüüs, suhtarvuanalüüs), juhtimisarvestuse analüüsi levinuimad meetodid (KMK analüüs, võtmemõõdikute süsteem). Olulised ja ebaolulised tulud ja kulud ning seos juhtimisotsustega. Loeng-arutelu, praktiliste ülesannete lahendamine loengu käigus ja grupitööna, juhtumianalüüsid
2 akad t Arvestustöö Valikvastustega test ja situatsiooniülesanded
0,5 akad t Kokkuvõte ja väljajuhatus. Õppija eneserefleksioon, tagasiside andmine ja kogumine 
Õppematerjal  Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koolitaja poolt koostatud vastavalt käsitletud teemadele. Koos jaotusmaterjalidega antakse lugemissoovitused iseseisvaks enesearendamiseks.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:  Õppija on olnud kohal ja aktiivselt osalenud koolituse tundides, sooritanud praktilise koduse ülesande (lävend 65%) ja kirjaliku arvestustöö (lävend 65%). Auditoorsetes tundides osalemine ja koduse töö positiivne sooritus on kirjalikule arvestustööle pääsemise eeldus. Hindamine on mitteeristav.

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
Protsessihindamine Õppija on olnud tundides kohal ja aktiivselt osalenud dialoogides ja aruteludes ning andnud enda panuse ülesannete lahendamisel.
Kodune iseseisev ülesanne Ülesanne on sooritatud tähtaegselt vastavalt koolitaja poolt antud juhendile, lävend 65%
Kirjalik arvestustöö Valikvastustega test ja situatsiooniülesanded on lahendatud, õigeid vastuseid on vähemalt 65%.
Väljastatavad dokumendid  Kui õppija täidab õppe lõpetamise tingimused, siis väljastame tunnistuse. 

Kui õppija ei saavuta ettenähtud õpiväljundeid ja/või ei täida hindamiskriteeriumeid, väljastame tõendi selle kohta, et õppija on koolitusel osalenud.

Koolitaja kvalifikatsioon  Koolitaja: Annely Mängel

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas, täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistus

Õppekava kinnitamise kuupäev 07.05.2021

 

Koolituse info

Koolituse algus 07/16/2021
Koolituse lõpp 07/30/2021
Kestvus 32 akad t
Rühma suurus 10
Maksumus 326€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias