Google workspace koolitus

[wpforms id="10874"]
Google Suite

Google workspace koolitus

Õpime kasutama Google workspace funktsioone. 

Koolitusel osalemiseks on vajalik  sülearvuti olemasolu, et koolituse lõpus oleks Te enda arvuti seadistatud Google teenustes just nii, nagu Teile vajalik on.

 

Õppekava 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Google Workspace kontoritöös ja kaugtöös
Õppekavarühm Arvutiõpe
Õppekava koostamise alus  Digiõppe tegevuskava 2021–2027 Hariduse ja koolituse ümberkujundamine digiajastu jaoks
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0624:FIN:ET:PDF
Eesmärk Digitaalse kirjaoskuse parandamine 
Õpiväljundid 
 • Teab  Google konto turvalisuse astmetest ja autentimisest;
 • haldab Gmaili keskkonda;
 • kasutab Google Drive’i keskkonda erinevate dokumentide haldamiseks;
 • kasutab Google Docs rakendust erinevate dokumentide ja esitluste loomiseks, redigeerimiseks, ja ühistööks;
 • kasutab Google Form küsitlustarkvara küsimustike loomiseks ja haldamiseks;
 • kasutab Google Calendar keskkonda sündmuste lisamiseks, muutmiseks ja uute kalendrite loomiseks ning jagamiseks;
 • kasutab Google Meet keskkonda videokõnede tegemiseks (vestlus, failid, lingid, ekraani jagamine);
 • teab kodulehe tegemise võimalustest Google Sites keskkonnas;
 • omab Google Workspace keskkonnast baasteadmisi. 
Sihtgrupp Tööealised  täiskasvanud, seeniorid
Õppe alustamise tingimused 
 • Vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus; 
 • Gmaili olemasolu või valmisolek Gmaili kasutajakonto loomiseks.
Õppe maht ja ülesehitus 24 akadeemilist tundi 
Õppekeskkond Ateena õppeklass või veebikeskkond 

Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe ülesehitus ja maht  Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod 
Loeng ja  praktilised ülesanded 6 ak

 

Õppeprotsessi kirjeldus ja sissejuhatus. 

Google konto turvalisuse seaded, kaheastmeline autentimine.

Gmaili iskupärane seadistamine (teema, sildid, filtrid, kirjavahetus).

Google`i Kontaktid (kontakti lisamine, muutmine, kustutamine, kontaktide grupeerimine ja grupi muutmine).

Vestlus

Praktiline tegemine

Loeng ja  praktilised ülesanded 6 ak Google Drive`is failide ja kaustade üleslaadimine, jagamine ning kasutajaõiguste määramine.

Google dokumentide loomine: tekstidokument  ja esitlus, nende  redigeerimine ja jagamine ühiseks kasutamiseks. Autoriõigused.

Google Kalender (seadistamine, sündmuste lisamine, haldamine, jagamine; sündmuste otsimine ja meeldetuletus; uue kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühine kasutamine).

Praktilise tegevuse harjutamine  üksinda ja grupis

Autoriõigused – vestlus.

Praktilise tegevuse harjutamine  üksinda ja grupis

Loeng ja  praktilised ülesanded 6 ak Google Meet (videokohtumise alustamine, liitumine, ekraani jagamine, dokumentide jagamine, vestlus video ajal).

Google vormid küsitluse koostamiseks (erinevad küsimuste tüübid, küsitluse kujunduselemendid, seadete muutmine, küsitluse jagamise võimalused, küsitlusele saabunud vastuste analüüs).

Praktilise tegevuse harjutamine grupis.

Praktilise tegevuse harjutamine  üksinda ja grupis

Loeng ja  praktilised ülesanded 6 ak Google Sites  kui kodulehe loomise võimalus (kujundusmallid, sisu lisamine ja redigeerimine, kodulehe jagamine)

Google Workspace (tasuline konto). 

Koolituse kokkuvõtte ja tagasisidestamine 

Praktiline tegevus.

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Koolitusest osavõtt 90%. Mitteeristav hindamine (A arvestatud; MA, mittearvestatud).

Hindamismeetodid

Praktiline ülesanne 1

Google dokumendi koostamine, vormindamine, selle jagamine ühiskasutuseks vähemalt ühe grupikaaslasega ja koolitajaga.

Praktiline ülesanne 2

Gmaili seadistamine (turvaline, isikupärane, siltide lisamine). Google Kontaktid (lisamine, muutmine, kustutamine, kontaktide grupeerimine ja grupi muutmine). Gmaili saatmine grupile.

Praktiline ülesanne 3

Küsitluse koostamine vähemalt nelja erineva küsimuste tüübiga, läbiviimine grupis ning küsitlusest kokkuvõtte tegemine. 

Praktiline ülesanne 4

Google Kalendri seadistamine, sündmuste sisestamine, haldamine ja jagamine.

Praktiline ülesanne 5

Koosoleku korraldamine Google Meetis, ekraani ja esitluse jagamine.

 

Väljastatavad dokumendid Tunnistus väljastatakse õpiväljundite omandamisel ja hindamiskriteeriumite täitmisel.  Mittetäitmisel väljastatakse tõend, kus on märgitud koolitusel osaletud tundide arv. 
Koolitaja kvalifikatsioon 6. taseme koolitaja kutse, tehnikateaduse magistri kraad. 
Õppekava kinnitamise kuupäev 27.11.2020
Õppekava muutmise kuupäev 

 

Koolituse info

Koolituse algus 07/07/2021
Koolituse lõpp 07/16/2021
Kestvus 24 akad t
Rühma suurus 10
Algus 11:00
Maksumus 330 €

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias