Digioskuste arendamine algajatele

[wpforms id="10874"]

Digioskuste arendamine algajatele

Koolitus on mõeldud alustavatele arvuti kasutajatele, et arendada digioskusi.

Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Digioskuste arendamine algajatele
Õppekavarühm Arvutiõpe
Õppekava koostamise alus  Digiõppe tegevuskava 2021–2027 Hariduse ja koolituse ümberkujundamine digiajastu jaoks

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0624:FIN:ET:PDF

Eesmärk Digitaalse kirjaoskuse parandamine 
Õpiväljundid 
 • Teab arvutiga töötamise üldisi reegleid ja tavasid
 • Teab erinevaid veebilehitsejaid (brausereid) ja oskab kasutada Google Chrome veebibrauserit
 • Oskab leida oma huvidele ja vajadustele vastavat meediasisu ning seda kriitiliselt hinnata
 • On loonud gmaili kasutajakonto (Google konto)
 • Oskab avada saabunud e-kirja; saata või vastata e-kirjale; lisada kirjale manust või avada manust
 • Oskab kasutada ja korrastada Google Drive (failid ja kaustad)
 • Oskab jagada Google Drive´is koostatud faili ja kausta
 • Oskab digitaalselt allkirjastada dokumente
 • Oskab kasutada riigiportaali Eesti.ee https://www.eesti.ee/et/, patsiendiportaali https://www.digilugu.ee/login jms
 • Teab, kuidas sooritada makseid internetipangas
 • Oskab luua videovestlust või ühineda sellega (Google Meet)
Sihtgrupp Tagasihoidlike kogemustega arvutikasutaja.
Õppe alustamise tingimused  Soov ja vajadus arendada digitaalset kirjaoskust
Õppe maht ja ülesehitus 16 akadeemilist tundi 
Õppekeskkond Ateena õppeklass või Google Meet keskkond 

Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe ülesehitus ja maht  Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod 
Loeng ja  praktilised ülesanded 4 ak Õppeprotsessi kirjeldus ja sissejuhatus.

Pääs internetti (erinevad veebibrauserid). 

Erinev meediasisu (ajalehed, raadio, televisioon, youtube).

Google konto loomine ja internetiturvalisus.

E-kirja koostamine, saatmine ning kirjale vastamine.

E-kirjale manuse lisamine.

Vestlus / praktilised ülesanded 
Sissejuhatav selgitus ja praktilised ülesanded 4 ak Google Drive´is dokumendi loomine (tekstitöötlus, pilt, tabel) ja jagamine. Failide korrastamine kaustaks. Praktilised ülesanded üksinda ja koostöös
Uue osa ettenäitamine ja   praktilised ülesanded 4 ak Dokumentidele digiallkirja lisamine.

Riigiportaal Eesti.ee https://www.eesti.ee/et/, patsiendiportaal https://www.digilugu.ee/login jms

Internetipanga kasutamine (arved).

Toetatud juhendamine ja iseseisvalt praktiline harjutamine
Praktilised ülesanded  3,5 ak Google Meet vahendusel videovestlusega ühinemine ja videovestluse alustamine. Rühmatöö
Kokkuvõte 0,5 ak Koolituse kokkuvõtte ja tagasisidestamine Rühmatöö

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Koolitusest osavõtt 90%. Mitteeristav hindamine (A arvestatud; MA mittearvestatud).

Hindamismeetodid

Praktiline ülesanne 1

Oskab leida internetist enda jaoks paeluvat infot ja seda kriitiliselt hinnata.

Praktiline ülesanne 2

Oskab sisse logida ja välja logida oma gmaili.

Praktiline ülesanne 3

E-kirjale vastamine, kuhu on vaja lisada manus.

Praktiline ülesanne 4

Google Drive´is dokumendifaili koostamine ja jagamine vähemalt ühe kaasõppijaga.

Praktiline ülesanne 5

Osalemine Google Meet videovestluses.

 

Väljastatavad dokumendid Tunnistus väljastatakse õpiväljundite omandamisel ja hindamiskriteeriumite täitmisel.  Mittetäitmisel väljastatakse tõend, kus on märgitud koolitusel osaletud tundide arv.  
Koolitaja kvalifikatsioon 6. taseme koolitaja kutse, tehnikateaduse magistri kraad
Õppekava kinnitamise kuupäev 27.11.2020
Õppekava muutmise kuupäev 

Koolituse info

Kestvus 16 akad t
Maksumus 185€

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias