Äriõigus vene keeles

[wpforms id="10874"]

Äriõigus vene keeles

Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Õigus alane koolitus väikeettevõtjale ja MTÜ juhtidele.
Õppekavarühm Õigus
Õppekava koostamise alus Töö ja oskused 2025
Eesmärk Tõsta  juriidilisi teadmisi ja oskusi seaduste lugemisel ja asjaajamisel.
Õppiväljundid Õpiväljunditena koolituse läbinu teab:
– õiguse olemust ja erinevaid õiguse valdkondi;
– ühinguõiguse põhielemente;
– võlaõiguse põhielemente (lepingulised ja lepinguvälised õigussuhted);
– asjaõiguse põhielemente;
– maksejõuetusõiguse põhielemente;
– maksuõiguse põhielemente;
– intellektuaalse omandi õiguse põhielemente.
Sihtgrupp alustavad väike ettevõtjad ja proaktiivsed isikud.
Õppe alustamise tingimused Algteadmised ettevõtlusest, vene keele oskus, arusaam EV seadustest
Õppe maht ja ülesehitus 32 akadeemilist tundi
Õppekeskkond Ateena koolituskeskuses õppeklass või zoom keskond.

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod
1 ak Sissejuhatus ja tutvumine ning

õppijate õpieesmärkide püstitamine.

Koolituse sisu ja ülesehituse

tutvustamine.

 

Loeng-arutelu, aktiivõppe

meetod tutvumiseks ja

häälestumiseks koolitaja

valikul

 

 2 ak Sissejuhatus äriõigusesse: Äriõiguse olemus ja selle koht õigussüsteemis. Õiguse olemus ja põhimõtted. Loeng
2 ak Tsiviilõigus:Tsiviilõiguse allikad. Füüsilised ja juriidilised isikud. Tehingud. Esindus. Loeng/grupidiskusioon.
8 ak Võlaõigus: Lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted. Võlaõiguse põhimõtted. Lepinguõigus. Enamlevinud lepingutüübid. Loeng/grupitöö analüüsida etteantud materjali ja koostada lühikokkuvõte.
2 ak Asjaõigused: omandiõigus ja piiratud asjaõigused. Valdus. Loeng/grupitöö teksti analüüs ja diskusioon grupis.
5 ak Ühinguõigus,: Äri- ja muude ühingute vormid ning nende tegevuse põhimõtted: asutamine, juhtimine, kontrollimine, lõpetamine. Loeng/iseseisevtöö koostada otsus.
3 ak Maksujõuetusõigus, Mis on maksujõuetus? Maksujõetusmenetlused: pankrotimenetlus, saneerimismenetlus. Loeng/iseseisev töö etteantud materjali alusel kirja koostamine
3 ak Maksuõigus: Eesti maksusüsteem ja enamlevinud maksud. Loeng/grupitöö arutelu eestimaksusüsteemi üle. Ja levinanumate maksude äratundmine tekstidest.
3 ak Intellektuaalse omandi õigus, Intellektuaalse omandi kaitse põhimõtted. Autoriõigus. Tööstusomand. Loeng/grupitöö ette antud materjali hindamisena.
2 ak Tööõiguse põhimõtted. Loeng/grupitöö töölepingu lugemisena
1 ak Kokkuvõte ja väljajuhatus  tagasisidestamine

 

Õppematerjalid Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koolitaja poolt koostatud vastavalt käsitletud teemadele. Koos jaotusmaterjalidega antakse lugemissoovitused iseseisvaks enesearendamiseks

 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õppija on sooritanud praktilise enesehindamise ülesande ja kaasõppija hindamise ülesande , osalenud aktiivselt grupitöös ja aruteludes. Hindamine on mitteeristav.

 

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Iseseisev töö Teostab töö vastavalt nõuetele
Grupitöö Osaleb aktiivselt grupitöös ja reflekteerib ennast

 

Väljastatavad dokumendid Tunnistus, tõend.
Koolitaja kvalifikatsioon Magistrikraad õigusteadustes.
Õppekava kinnitamise kuupäev 27.11.2020
Õppekava muutmise kuupäev

 

Koolituse info

Maksumus 309 €

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias