Äriõigus alustavale ettevõtjale

[wpforms id="10874"]

Äriõigus alustavale ettevõtjale

Mida pead teadma ettevõtte asutamisel? Millele tuleb tähelepanu suunata lepingute sõlmimisel? Ettevõtjaportaali toimingud ja dokumentide vormistus. Kuidas kaitsta oma OÜ-d ja selle teenuseid? Millised otsused peavad olema protokollitud?

Kõigile nendele küsimustele leiad sa vastuse juba meie koolitusel.

 

Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus Ateena Koolituskeskus
Õppekava nimetus Õigus alane koolitus väikeettevõtjale ja MTÜ juhtidele
Õppekavarühm Õigus
Õppekava koostamise alus Töö ja oskused 2025
Eesmärk Tõsta väikeettevõtja juriidilisi teadmisi ja oskusi seaduste lugemisel ja asjaajamisel.
Õppiväljundid Õpiväljunditena koolituse läbinu teab:

– õiguse olemust ja erinevaid õiguse valdkondi;

– ühinguõiguse põhielemente;

– võlaõiguse põhielemente (lepingulised ja lepinguvälised õigussuhted);

– asjaõiguse põhielemente;

– maksejõuetusõiguse põhielemente;

– maksuõiguse põhielemente;

– intellektuaalse omandi õiguse põhielemente.

Sihtgrupp Alustavad väikeettevõtjad ja proaktiivsed isikud.
Õppe alustamise tingimused Algteadmised ettevõtlusest, eesti keele oskus, arusaam EV seadustest.
Õppe maht ja ülesehitus 32 akadeemilist tundi
Õppekeskkond Ateena koolituskeskuse õppeklass või zoom keskond.

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetod
1 ak Sissejuhatus ja tutvumine ning

õppijate õpieesmärkide püstitamine.

Koolituse sisu ja ülesehituse

tutvustamine.

 

Loeng-arutelu, aktiivõppe

meetod tutvumiseks ja

häälestumiseks koolitaja

valikul

 

2 ak Sissejuhatus äriõigusesse: äriõiguse olemus ja selle koht õigussüsteemis. Õiguse olemus ja põhimõtted. Loeng
2 ak Tsiviilõigus: tsiviilõiguse allikad. Füüsilised ja juriidilised isikud, tehingud, esindus. Loeng/grupitöö/ iseseisev töö koostada ankeet.
8 ak Võlaõigus: lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted, võlaõiguse põhimõtted, lepinguõigus. Enamlevinud lepingutüübid. Loeng/grupitöö analüüsida etteantud materjali ja koostada lühikokkuvõte.
2 ak Asjaõigused: omandiõigus ja piiratud asjaõigused. Valdus. Loeng/grupitöö teksti analüüs ja diskusioon grupis.
5 ak Ühinguõigus: äri- ja muude ühingute vormid ning nende tegevuse põhimõtted, sh asutamine, juhtimine, kontrollimine ja lõpetamine. Loeng/iseseisevtöö koostada otsus.
3 ak Maksujõuetusõigus – mis on maksujõuetus? Maksujõetusmenetlused: pankrotimenetlus, saneerimismenetlus. Loeng/iseseisev töö etteantud materjali alusel kirja koostamine
3 ak Maksuõigus: Eesti maksusüsteem ja enamlevinud maksud. Loeng/grupitöö/ iseseisev töö
3 ak Intellektuaalse omandi õigus, Intellektuaalse omandi kaitse põhimõtted, autoriõigus, tööstusomand. Loeng/grupitöö ette antud materjali hindamisena.
2 ak Tööõiguse põhimõtted. Loeng/grupitöö töölepingu lugemisena
1 ak Kokkuvõte ja väljajuhatus Õppija eneserefleksioon, praktiline kaasõppija hindamise ülesanne, tagasiside kogumine
Õppematerjalid Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koolitaja poolt koostatud vastavalt käsitletud teemadele. Koos jaotusmaterjalidega antakse lugemissoovitused iseseisvaks enesearendamiseks

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õppija on sooritanud praktilise enesehindamise ülesande ja kaasõppija hindamise ülesande, osalenud aktiivselt grupitöös ja aruteludes. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Iseseisev töö Teostab töö vastavalt nõuetele
Grupitöö Osaleb aktiivselt grupitöös ja reflekteerib ennast.

 

Väljastatavad dokumendid Tunnistus väljastatakse õpiväljundite omandamisel ja hindamiskriteeriumite täitmisel.

Mittetäitmisel väljastatakse tõend, kus on märgitud koolitusel osaletud tundide arv.

Koolitaja kvalifikatsioon Magistrikraad õigusteadustes
Õppekava kinnitamise kuupäev 27.11.2020

 

Koolituse info

Kestvus 32 akad t
Rühma suurus 10
Tase algaja
Maksumus 309 €

Registreeru

Registreeru koolitusele

Koolitaja

Jaga sotsiaalmeedias